„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Opis projektu: Rozwój działalności BIOS s.c. w zakresie utrzymania czystości poprzez zakup niezbędnych maszyn oraz podniesienie kompetencji pracownika.

Celem projektu jest wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku poprzez rozwój działalności BIOS S.C. A.Osiński, M.Osiński poprzez zakup sprzętu oraz podniesienie kompetencji pracowników. BIOS s.c. istnieje na rynku od ponad 10 lat i sukcesywnie się rozwija.

W ramach rozwijanej działalności zostały zatrudnione 2 osoby, w przeliczeniu na pełny etat- 1,6 , w tym minimum 1 osoba z grupy określonej w LSR jako defaworyzowana zgodnie z definicją zawartą w LSR. Zrealizowano szkolenie pracownika z zakresu obsługi maszyn, konserwacji, eksploatacji, jazdy szkoleniowej.

W ramach operacji została zakupiona ładowarka oraz zostało przeprowadzone szkolenie dla operatora maszyny z zakresu obsługi maszyn, konserwacji, eksploatacji, jazdy szkoleniowej.
Planowana operacja zakłada wysoki stopień realizacji celów środowiskowych lub klimatycznych. Planowana operacja zakłada wysoki stopień innowacji.
Projekt, rozwój działalności gospodarczej realizowany jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Ziemia Gotyku Lokalna Grupa Działania